در موضوع معدن سنگ مرمریت بیرمی تابع قانون هستیم

در موضوع معدن سنگ مرمریت بیرمی تابع قانون هستیم

یرمی از قله های سیمرغ کشور در دل خویش معادنی دارد اما قرار گرفتن این معادن بر روی منابع آبهای استراتژیک از یک سو و حفاظت از حیات جانوری و گیاهی منحصر به فرد شکل گرفته در محدوده منطقه حفاظت شده بیرمی، دلایلی است که دوستداران محیط زیست را واداشته تا معدندار را از توسعه معدن در این منطقه منصرف کنند.

مصاحبه با پاکبان شاعر

مصاحبه با پاکبان شاعر

خبرنگار کاکی خبر با کارگر شاعرو ادیب شاغل در سازمان سیما منظر فضای سبز شهری سیدعلی هوشمندی اول گفتگویی را انجام داده است که خواندن آن خالی از لطف نیست .؛